Dostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Jaworznie
ul. Hetmańska 21, 43-600 Jaworzno, Tel: (32) 762-91-40, NIP: 6322012590, REGON: 361303726
W/W JEDNOSTKA ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZAPEWNIĆ DOSTĘPNOŚĆ ZGODNIE Z USTAWAMI:
1. Z DNIA 4 KWIETNIA 2019 ROKU O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH
2. Z DNIA 19 LIPCA 2019 ROKU O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ
Maj 2012 r.

DATA OSTATNIEJ DUŻEJ AKTUALIZACJI
Luty 2023 r. (data przeglądu strony pod kątem zapewnienia dostępności: Luty 2023 r.)

STRONA INTERNETOWA JEST CZĘŚCIOWO ZGODNA Z USTAWĄ O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH.

DOSTOSOWANIA ZASTOSOWANE NA STRONIE WWW:
Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Istnieje możliwość powiększenia wielkości liter. Strona zawiera funkcje: wysokiego/niskiego kontrastu, skali szarości oraz jasnego tła. Linki na stronie www posiadają opcję podkreślenia. Użytkownik ma możliwość skorzystania z opcji “czytelnego tytułu czcionki”.

INFORMACJE ZWROTNE ORAZ DANE KONTAKTOWE
We wszelkich kwestiach dotyczących dostępności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: ppow_jaw@wp.pl lub numerem tel.: (32) 762 91 40
Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Renata Pęczkowska, adres e-mail: ppow_jaw@wp.pl

W/w drogą mogą również Państwo składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Żądanie postaramy się zrealizować niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:
Do budynku prowadzą 3 wejścia ograniczone schodami. Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym jest możliwe zorganizowanie pomocy w załatwieniu sprawy.

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ:
Informacje mogą być przekazane w formie cyfrowej; możliwość przeczytania/przekazania informacji ustnie.

LINK DO STRONY RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
Rzecznik praw obywatelskich

DEKLARACJĘ SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE SAMOOCENY PRZEPROWADZONEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ