PPOW

Powiatowa Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Jaworznie zapewnia całodobową opiekę dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Placówka powstała 1 lutego 1992 roku z inicjatywy wizytatora Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach oraz przychylności władz miasta Jaworzna.

Życie w naszej placówce toczy się według wypracowanych zasad. Opieka nad dziećmi organizowana jest w dwóch grupach wychowawczych. Staramy się, aby od pierwszych chwil pobytu w naszej placówce dzieci czuły się w niej dobrze i bezpiecznie.

Nasze cele i zadania:
– zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, w tym emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych,
– objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi i profilaktycznymi,
– realizację planu pomocy dziecku, opracowanego we współpracy z asystentem rodziny,
– zapewnienie możliwości kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej,
– podejmowanie stosownych działań w celu powrotu dziecka do rodziny,
– stworzenie odpowiednich warunków do zapewnienia dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,
– umożliwienie dziecku korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Nad wszystkimi zadaniami czuwa starszy wychowawca – koordynator pracy  pod nadzorem Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Jaworznie.

Naszą kadrę tworzą wykwalifikowani wychowawcy wspierani  przez pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego i innych specjalistów Centrum.

 

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali.” JPII